ÅRSMÖTE – 2019

Kallelse till årsmöte för Kallingejudoclub för 2019

Datum: Måndagen den 25 februari
Klockan: 20.00
Plats: Pär Åkesson Sörbyvägen 15 Ronneby.


Dagordningen
§1 Mötets öppnande
§2 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
§3 Fastställande av dagordning och övriga frågor
§4 Val av mötesordförande
§5 Val av mötessekreterare
§6 Val av 2 justeringsmän som jämte ordföranden justerar dagens protokoll, samt val av 2 rösträknare
§7 Godkännande av verksamhetsberättelse för 2018
§8 Godkännande av den ekonomiska redovisningen för 201
§9 Godkännande av revisionsberättelsen 201
§10 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2018
§11 Val av styrelse
§12 Medlems och träningsavgifter
§13 Milersättning
§14 Tränarersättning
§15 Motioner
§16 Övriga frågor
§17 Mötets avslutande