Kallelse och dagordning till Årsmöte Kallinge Judoclub 2010

Måndagen den 15 mars kl 18.30 i Ronneby sporthall

Dagordning

 § 1 Mötets öppnande
§ 2 Fråga om mötets stadgenliga utlysande
§ 3 Fastställande av dagordning och övriga frågor
§ 4 Val av mötesordförande
§ 5 Val av mötessekreterare
§ 6 Val av 2 justeringsmän som jämte ordföranden justerar dagens protokoll, samt val av två rösträknare.
§ 7 Godkännande av verksamhetsberättelsen för 2009
§ 8 Godkännande av den ekonomiska redovisningen för 2009
§ 9 Godkännande av revisionsberättelsen för 2009
§ 10 Fråga om styrelsen ansvarsfrihet för 2009
§ 11 Val av styrelse
§ 12 Medlems- och träningsavgifter
§ 13 Milersättning
§ 14 Tränarersättning
§ 15 Motioner
§ 16 Övriga frågor
§ 17 Mötets avslutande

Välkomna!