Årsmöte Kallinge Judo Club 2016

Måndagen den 29:e februari kl 19:30 i Ronneby Sporthall. Rummet vid cafeterian.

Dagordning

§1   Mötets öppnande

§2   Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

§3   Fastställande av dagordning och övriga frågor

§4   Val av mötesordförande

§5   Val av mötessekreterare

§6   Val av två justeringsmän som jämte ordföranden justerar dagens protokoll, samt val av två rösträknare

§7   Godkännande av verksamhetsberättelse för 2015

§8   Godkännande av den ekonomiska redovisningen för 2015

§9   Godkännande av revisionsberättelsen för 2015

§10   Frågor om styrelsens ansvarsfrihet för 2015

§11   Val av styrelse

§12   Medlems och träningsavgifter

§13   Milersättning

§14   Tränarersättning

§15   Motioner

§16   Övriga frågor

§17   Mötets avslutande