Kallelse och dagordning till Årsmöte Kallinge Judoclub 2015.

Måndagen den 2 mars kl 18.30 Ronneby sporthall. Rummet vid cafeterian.

Dagordning

§1                        Mötets öppnande

§2                        Fråga om mötets stadgenliga utlysande

§3                        Fastställande av dagordning och övriga frågor

§4                        Val av mötesordförande

§5                        Val av mötessekreterare

§6                        Val av 2 justeringsmän som jämte ordföranden justerar dagens protokoll, samt val av 2                              rösträknare

§7                        Godkännande av verksamhetsberättelsen för 2014

§8                        Godkännande av den ekonomiska redovisningen för 2014

§9                        Godkännande av revisionsberättelsen för 2014

§10                      Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2014

§11                      Val av styrelse

§12                      Medlems och träningsavgifter

§13                      Milersättning

§14                      Tränarersättning

§15                      Motioner

§16                      Övriga frågor

§17                      Mötets avslutande