Kallelse och dagordning till Årsmöte Kallinge Judoclub 2014.

Måndagen den 3 mars kl 19.00 Ronneby sporthall. Rummet vid cafeterian.

Dagordning

§1                        Mötets öppnande

§2                        Fråga om mötets stadgenliga utlysande

§3                        Fastställande av dagordning och övriga frågor

§4                        Val av mötesordförande

§5                        Val av mötessekreterare

§6                        Val av 2 justeringsmän som jämte ordföranden justerar dagens protokoll, samt val av 2                              rösträknare

§7                        Godkännande av verksamhetsberättelsen för 2013

§8                        Godkännande av den ekonomiska redovisningen för 2013

§9                        Godkännande av revisionsberättelsen för 2013

§10                      Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2013

§11                      Val av styrelse

§12                      Medlems och träningsavgifter

§13                      Milersättning

§14                      Tränarersättning

§15                      Motioner

§16                      Övriga frågor

§17                      Mötets avslutande